Privātuma politika 

SIA “A-T Trade Music” Privātuma politika

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “A-T Trade Music” (turpmāk - Attrademusic), vienotās reģistrācijas Nr. 50003129941, Juridiskā adrese: Matīsa iela 65-1, Rīga, LV-1009.

Attrademusic kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Attrademusic juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu - Attrademusic klientu,  sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, saņemtie pakalpojumi un preces, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

•           fiziskajām personām - klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod Attrademusic jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

•           Attrademusic veikala, biroja apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

•           Attrademusic interneta veikala apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

Attrademusic rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Attrademusic interneta veikalā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu apstrādes nolūki

Attrademusic apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

•           Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

- klienta identificēšanai;

- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

- preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

- garantijas saistību izpildei;

- preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču piedāvājuma attīstībai;

- preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

- klientu apkalpošanai;

- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai;

- norēķinu administrēšanai; 

- mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

•           Biznesa plānošanai un analītikai:

- statistikai un biznesa analīzei;

- plānošanai un uzskaitei;

- efektivitātes mērīšanai;

- datu kvalitātes nodrošināšanai;

- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 

- atskaišu sagatavošanai;

- riska vadības aktivitāšu ietvaros.

•           Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

•           Attrademusic īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai Attrademusic birojā un veikalā, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām Attrademusic nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.

•           Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Attrademusic.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Attrademusic apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

•           līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

•           normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Attrademusic saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

•           saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

•           likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no Attrademusic un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Attrademusic leģitīmās (likumīgās) intereses.

 

Attrademusic likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

•           veikt komercdarbību;

•           piedāvāt kvalitatīvas preces iegādei;

•           pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

•           nodrošināt līguma saistību izpildi;

•           novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);

•           saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un interneta mājas lapās;

•           analizēt Attrademusic mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

•           administrēt Klienta datus Attrademusic mājas lapā un mobilajos lietojumos;

•           veikt darbības Klientu noturēšanai;

•           segmentēt klientu datu bāzi preču tirdzniecības efektīvākai nodrošināšanai;

•           izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

•           reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

•           nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

•           novērst krāpniecību;

•           nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

•           nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

•           preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;

•           administrēt maksājumus;

•           vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

•           informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Personas datu apstrāde

Attrademusic apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Attrademusic saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Attrademusic attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Attrademusic darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Attrademusic var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegādes darbu veikšanu, garantijas servisa darbu veikšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Attrademusic sadarbības partneri apstrādā Attrademusic rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Attrademusic datu apstrādes apstrādātājiem un Attrademusic ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Attrademusic sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Attrademusic prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Attrademusic uzdevumā.

 

Personas datu aizsardzība

Attrademusic aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Attrademusic saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

•           Ugunsmūri;

•           Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

Attrademusic neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

•           ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai garantijas servisa pakalpojuma ietvaros preces, kuru remontam Attrademusic serviss nav autorizēts)

•           saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

•           ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

•           ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Attrademusic likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Attrademusic likumīgās intereses.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Attrademusic piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Attrademusic veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Attrademusic likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Attrademusic pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

•           rakstveida formā klātienē Attrademusic birojā/veikalā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

•           kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Attrademusic vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

•           elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Attrademuic pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Attrademusic atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Attrademusic nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Attrademusic pakalpojumu portālos, Attrademusic interneta lapā (piemēram, lojalitātes programmas un jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), vai klātienē Attrademusic birojā/veikalā.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtōt attiecīgu paziņojumu uz [email protected] un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Saziņa ar Klientu

Attrademusic veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot sms paziņojumus no servisa). 

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Attrademusic veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preces iegādes internetā, preces piegādes vai servisa veikšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām precēs vai pakalpojumos u.c.).

 

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Attrademusic un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Attrademuic veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Attrademusic un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Attrademusic un citās interneta lapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

•           nosūtot e-pastu uz adresi [email protected];

•           klātienē Attrademusic birojā/veikalā;

•           izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Attrademusic pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem. 

 

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi 

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet, Explorer, Firexox, Safari, Chrome u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Attrademusic izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā . Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. 

Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

Attrademusic izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;

-pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem -tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

-iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

-lietotāju autentifikācijai;

-gadījumā, ja lietotājs ir Attrademusic pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus piedāvājums 

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošan 

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama. 

Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt.

Ja Jums ir jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu sazinieties uz [email protected]

 

Citi noteikumi

Attrademusic mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Attrademusic nenes atbildību.

Attrademusic ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot Attrademusic mājaslapā.

 

Zīmoli

DunlopMackieRolandFLIGHT UKULELESQuik Lok
72
zīmolu
Kredīta kalkulators logo
Preču grupa:
Pirkuma summa:  EUR
Kredīta termiņš:  mēn.
Pirmā iemaksa:  %
Pirmā iemaksa: 0.00 EUR
Ikmēneša maksājums: 0.00 EUR
Kredīta summa 0.00 EUR (t.sk. maksa par aizdevuma piešķiršanu 0.00 no atlikušās pirkuma summas daļas), aizņēmuma likme 0.00, maksa par saistību izpildes kontroli 0.00, gada procentu likme (GPL) 0.00, kopējā maksājamā summa 0.00 EUR.
Veiktajiem aprēķiniem ir informatīva nozīme!