Distances pirkuma līgums 

Distances pirkuma līgums

 

Atzīmējot Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat šī Distances pirkuma līguma noteikumiem un nosacījumiem.

Distances pirkuma līgums tiek slēgts starp pusēm :

Pārdevēju: interneta veikala Attrademusic īpašnieku - SIA "A-T Trade Music", Reģ. Nr. 50003129941, juridiskā adrese: Matīsa iela 65-1, Rīga, LV-1009

Bankas revizīti: BlueOrange Bank Kods, CBBRLV22, LV55CBBR1126975300010

Bankas rekvizīti norēķiniem ar kartēm: AS "Citadele banka", PARXLV22, LV93PARX0008887640003

Kontaktālrunis: +371 67310040

E-pasts: info@attrade.lv

Un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā Attrademusic.

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un lietotāju, kas iepērkas Attrademusic. Papildus šiem noteikumiem Pušu tiesiskās attiecības nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

1.2.  Pārdevējam ir tiesības ierobežot Preču un/vai pakalpojumu pieejamību personām no  atsevišķām ģeogrāfiskajām atrašanās vietām, kā arī gadījumos,  kad Preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšana var būt normatīvo aktu pārkāpums šādas personas atrašanās valsts jurisdikcijā.

1.3. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties Preces Attrademusic internetveikalā norādot pasūtījuma noformēšanai nepieciešamos personas un piegādes datus.

1.4. Piekrītot Līguma noteikumiem, Pircējs vienlaikus apstiprina, ka viņam ir tiesības vai atbilstošs pilnvarojums noslēgt darījumu.

1.5. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs noformē un apstiprina  Pasūtījumu, un Pārdevējs ir saņēmis Pircēja veikto Pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi Pasūtījuma apstiprinājumu. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam ar Preces un Rēķina-pavadzīmes apmaksas brīdi.

1.6. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Attrademusic interneta veikalā, ja  Pircējs nav iepazinies ar Līgumu vai nepiekrīt Līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja Pircējs noformē un apstiprina Pasūtījumu, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Līgumu un apņemas to ievērot.

1.7. Līgums ir atbilstoši parakstīts, ja Pircējs to  apstiprina elektroniski vai paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

1.8. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma vienpusēji grozīt un papildināt Līgumu. Izmaiņas Līgumā stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē https://attrademusic.lv . Pircējam iepērkoties Attrademusic internetveikalā, tiek piemēroti tā Līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas dienā, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Līgumu katrā Pasūtījuma veikšanas reizē.

1.9. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Attrademusic internetveikala piedāvājumus vai atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs izmanto Attrademusic internetveikalu, pārkāpjot internetveikala lietošanas noteikumus vai Līguma noteikumus, mēģina kaitēt interneta veikala darba stabilitātei vai drošībai.

1.10. Pārdevējs, ievietojot Attrademusic interneta veikalā attiecīgu paziņojumu, ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt Attrademusic interneta veikala darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju un izpildot Pasūtījumus, kuri saņemti līdz attiecīga paziņojuma ievietošanai.

 

2. Pasūtījuma noformēšana un personas datu apstrāde

2.1. Pircējs ir atbildīgs par  Pasūtījuma formā sniegto  datu pareizību. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam par to rakstiski vai zvanot jābrīdina Attrademusic interneta veikala darbinieki.

2.2. Veicot Pasūtījumu, Pircējam jāpārliecinās, vai norādītā e-pasta adrese ir korekta, pašam pieejama un tajā ir iespējams saņemt e-pasta sūtījumus.

2.3. Veicot Pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties, pieteikties komerciālo paziņojumu saņemšanai vai atteikties no tiem. Mainīt savu iepriekš apstiprināto vēlmi attiecībā uz komerciāliem paziņojumiem Pircējs var jebkurā laikā, nosūtot attiecīgo paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: info@attrade.lv.

2.4. Veicot Pasūtījumu atbilstoši viņam piešķirtajam trešās personas pilnvarojumam norāda šīs trešās personas datus, tas vienlaikus uzņemas atbildību par informācijas pareizību un apņemas nodot šai trešajai personai informāciju par Pārdevēja kā personas datu pārziņa veikto personas datu apstrādi pakalpojuma nodrošināšanai.

2.5. Pircēja sniegtos personas datus Pārdevējs kā personas datu pārzinis apstrādā nolūkā izpildīt Līgumā noteiktās saistības, t.i. nodrošināt darījuma izpildi, veikt Preču pārdošanu un piegādi, izrakstīt grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātās summas, naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām Precēm, realizējot citas no šī līguma izrietošās saistības, kā arī sniegt Pircējiem kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošināt prasījumu tiesību realizāciju. 

2.6. Pārdevējs  ir tiesīgs nodot Pircēja personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams no Līguma izrietošo saistību izpildei, piemēram, Preču piegādātajam, kā arī  trešajām personām, ja šīm personām ir tiesiskais pamats personas datu iegūšanai no Pārdevēja.

2.7. Apstrādājot personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

2.8. Mārketinga nolūkiem, piemēram - statistikai, personas dati var tikt apstrādāti tikai apkopotā veidā neidentificējot konkrēto Pircēju.

2.9. Ja Pircējs nepiekrīt savu personas datu apstrādei noteiktam mērķim vai  atsaka Pārdevējam noteiktas informācijas sniegšanu, vai pieprasa personas datu apstrādes pārtraukšanu, dzēšanu un/vai ierobežošanu, un šāda apstrāde, informācija un Pircēja personas dati ir būtiski Līguma izpildei, Pārdevējs, pamatojoties uz Līguma saistību izpildes neiespējamību vai ierobežošanu, ir tiesīgs atteikt darījuma izpildes  turpināšanu, ierobežot piedāvāto pakalpojumu un/vai anulēt Pasūtījumu.

 

3. Norēķinu kārtība

3.1. Pirkuma apmaksa tiek veikta ar Maestro, Visa un/vai MasterCard norēķinu karti.

3.2. Ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot Pārdevēja elektroniski nosūtīto Rēķinu-pavadzīmi.

3.3. Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, obligāti ir jānorāda Pasūtījuma numurs, kurš ir uzrādīts Rēķinā-pavadzīmē.

3.4. Līgumā noteiktie maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad Pārdevējs ir saņēmis Rēķinā-pavadzīmē norādīto summu savā norēķinu kontā.

3.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt Pasūtījumu un atcelt Preces rezervēšanu, ja Pircēja samaksa par
Precēm nav saņemta 10 (desmit) darba dienu laikā.

3.6. Produktu cena un pieejamība vienmēr var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja Pircējs ir izdarījis pasūtījumus pirms Produktu cena ir mainījusies, tiks piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma izdarīšanas brīdī.

3.7. Pārdevējam ir tiesības atteikties no Pārdošanas līguma, kas noslēgts internetveikalā, un atteikties nodot pasūtītos Produktus vai nesniegt pakalpojumu turpmāk norādītajos gadījumos: Produktu nav krājumā; tas ir Produkts internetveikalā ar statusu „Pieejams pasūtīšanai”, kurš nav krājumā; Produkta cena vai iezīmes internetveikalā ir attēlotas nepareizi sistēmas kļūdas dēļ.

 

4. Preču piegāde un saņemšana

4.1. Piegāde ir iespējama visā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā. Pasūtījumā Pircējs norāda pilnīgu un precīzu informāciju par piegādes vietu.

4.2. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa Pasūtījumā norādīto mobilo telefonu un/vai e-pastu, lai vienotos ar Preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes nosacījumiem un vietu noteiktajā laikā Pasūtījuma izpildei.

4.3. Ja Preces piegādā kurjers:

4.3.1. No brīža, kad Preces tika nodotas Preces piegādātājam (kurjeram), par Preču drošību un piegādes termiņu ievērošanu ir atbildīgs attiecīgā pakalpojuma sniedzējs. Pircējs apzinās, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs vai kurjers nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo citu iespējamo piegādes laiku;

4.3.2. Piegādājot Preces Pircējam, kopā ar Preci tiek izsniegts rēķins-pavadzīme, atteikuma veidlapa un Preces tehniskā un kvalitāti apliecinošā dokumentācija;

4.3.3. Piegāde un Pasūtījums tiek uzskatīti par izpildītu, ja Prece ar rēķinu-pavadzīmi nodota Pircējam.

4.4. Ja Preci piegādā uz pakomātu:

4.4.1. Pārdevējs kopā ar Preci uz Pircēja izvēlēto pakomātu nosūta parakstītu rēķinu-pavadzīmi, Preces tehnisko un kvalitāti apliecinošo dokumentāciju;

4.4.2. piegāde atbilstoši Pasūtījumam uzskatāma par veiktu un Pasūtījums – par izpildītu brīdī, kad Pircējs izņem Preci no pakomāta, izmantojot  saņemto paziņojumu īsziņas un/vai e-pasta veidā par Preces piegādi pakomātā un durvju atvēršanas kodu;

4.4.3. Pircējs saņem Preci pakomātā pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā. Par piegādes uz pakomātu nodrošināšanu ir atbildīgs pakomāta pakalpojuma sniedzējs;

4.4.4. Pircējs ir atbildīgs par to, lai pakomāta atvēršanai nosūtīta informācija nenonāktu trešo personu rīcībā, kā arī ir atbildīgs par visām darbībām un tiesiskajām sekām, kas iestājas, izmantojot Pircējam nosūtīto pakomāta atvēršanai nepieciešamo informāciju.

4.5. Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt, u.c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par Preču atkārtotu piegādi).

4.6. Ja pie Preču saņemšanas Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs Preču daudzums, piegādātās Preces neatbilst Pasūtījumam vai iesaiņojumam ir acīmredzami defekti, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā informē par to Pārdevēju, nosūtot attiecīgu ziņojumu uz kontaktu sadaļā norādīto Pārdevēja e-pastu: info@attrade.lv vai zvanot uz tālruni 67310040. Pārdevēja un tā darbinieku pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā sniegt Pricējam nepārprotamu atbildi par pasūtījuma neatbilstības novēršanas tālākajām darbībām un risinājumiem.

 

5. Atteikuma tiesības un naudas atgriešanas kārtība.

5.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Pasūtījumā norādītās Preces pirkuma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgās Preces saņemšanas, proti, no preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas dienas (ieskaitot). Ja Preces piegāde notikusi izmantojot pakomātu, Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Pasūtījumā norādītās Preces pirkuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas (ieskaitot), kad Patērētājs ir izņēmis Preci no pakomāta.

5.2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības MK noteikumu Nr.255 22.punktā noteiktajos gadījumos. Šādos gadījumos Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudu.

5.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs pieprasa atteikuma veidlapu rakstot uz e-pasta adresi info@attrade.lv un aizpildītu attiekuma veidlapu. Pircējam pienācīgi jānorāda visus nepieciešamos datus, kas norādīti atteikuma anketā un jānosūta Pārdevējam uz adresi – Aleksandra Čaka 118C, Rīga, LV-1012 vai nosūta aizpildītu un parakstītu veidlapu uz Pārdevēja e-pastu: info@attrade.lv.

5.4. Atteikuma veidlapas nosūtīšana 5.1.punktā noteiktajā termiņā izbeidz Pasūtījumu un atbrīvo Pircēju no līgumsaistībām, kas izriet no distances veidā izdarīta Pasūtījuma. Termiņš ir ievērots, ja Pircējs atteikuma veidlapu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām.

5.5. Pircējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas nodod Preci (ja tā ir piegādāta) Pārdevējam klātienē Pārdevēja veikalā vai, apmaksājot nosūtīšanas izdevumus, nosūta uz adresi Aleksandra Čaka 118C, Rīga, LV-1012.

5.6. Nauda par Precēm tiek atmaksāta atpakaļ uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums, 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Pircējs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Atbilstoši SMKO (starptautisko maksājuma karšu organizāciju) prasībām naudu tiks atgriezta uz to Pircēja karti, no kuras pirkuma summa tikusi ieturēta. 
 
5.7. Pircējs var iesniegt atteikuma veidlapu vienlaikus ar Preces nodošanu Pārdevējam klātienē Pārdevēja veikalā Aleksandra Čaka 118C, Rīga, LV-1012
 
5.8. Pārdevējs atmaksā Preces, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, cenu, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces pieņemšanas.
 
5.9. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar Līgumu Patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz dienai, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Pircējs iesniedzis apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
 
5.10. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.
 
5.11. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, atdodot Preces iegādāšanās dokumentu, lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.
 
5.12. Izdevumus Preču nogādei līdz Pārdevējam sedz Pircējs (izņemot preces, kas neatbilst līguma noteikumiem).

 6. Garantija

6.1. Pircējam ir pienākums pirms Preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt Preces lietošanas instrukciju un Preci lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši Preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

6.2. Pārdevējs garantē pārdodamo Preču atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Informācija par garantijas termiņu ir norādīta E-veikalā aprakstā par Preci. Garantijas termiņš precēm var būt atšķirīgs, bet ne mazāk kā 2 (divi) gadiem.

6.3. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no Preces saņemšanas, t.i. no dienas, kad Pircējs saņēmis attiecīgo Preci.

6.4. Gadījumos, kad ražotājs kādai Precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, Patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no Preces saņemšanas brīža iesniegt prasību par Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja Prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos, tikai mājsaimniecībā un saskaņā ar lietošanas instru

6.5. Ražotāja garantijas noteikumi ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt:

6.5.1. Pirkumu apliecinošu dokumentu (rēķins- pavadzīme);

6.5.2. Ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

6.6. Informējam, ka garantijas noteikumi nav attiecināmi uz Preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji).

6.7. Ražotāja garantijas noteikumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies Pircēja vai trešo personu vainas dēļ, un tie ir:

6.7.1. Precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;

6.7.2. Prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts Preces lietošanas instrukcijā;

6.7.3. Saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, nepareiziem līdzekļiem kopta Prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, vai kādas citas pazīmes, kas liecina par nepareizu Preces ekspluatāciju;

6.7.4. Ja bojājums radies barojošā sprieguma, elektropārvades kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;

6.7.5. Ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pazīmes;

6.7.6. Dabiska elementu nolietojuma gadījumos;

6.7.7. Ja Precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto Preci, un ja tas ir izraisījis šīs Preces bojājumus;

6.7.8. Garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas Preces transportēšanas rezultātā.

6.8. Gadījumā, ja garantijas laikā Prece ir sabojājusies, Pircējam ir iespēja:

6.8.1. Atdot Preci klātienē kādā no SIA “A-T Trade Music” mūzikas instrumentu veikalā pēc adreses Aleksandra Čaka 118C, Rīga, LV-1012.

6.8.2. Zvanīt Pārdevēja uz tālruni +371 67310040 , kur klientu konsultanti ieteiks piemērotāko risinājumu.

 

7. Pušu atbildība

7.1. Noslēgtais Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja veikto Pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi Pasūtījuma apstiprinājumu. Līgums ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. Pasūtījums un rēķins tiek anulēti, ja rēķins netiek apmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā.

7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.

7.3. Pārdevējs nav atbildīgs, ja ir nosūtījis Rēķinu-pavadzīmi uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, bet Pircējs to nav saņēmis.

7.4. Ja Pircējs nav saņēmis Pārdevēja nosūtīto rēķinu, līdz ar ko nav veicis Līgumā paredzētajā termiņā Preces apmaksu, tad tas nav attaisnojošs iemesls kavētam maksājumam. Šādā gadījumā Pircējam ir pienākums sazināties ar Pārdevēju un vienoties par turpmāko rīcību.

7.5. Visi strīdi, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, ir risināmi saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem - tiesā.

7.6. Ja Pircējam ir pretenzijas par Preces kvalitāti, tad tam ir jāsniedz Pārdevējam atbilstošs iesniegums brīvā formā, norādot Pircēju un Preci identificējošu informāciju, kā arī iesnieguma pamatojumu. Iesniegums nosūtāms uz Pārdevēja juridisko adresi vai elektroniskā veidā uz e-pastu info@attrade.lv.

                      

Zīmoli

WELTMEISTERKAWAIAlesisElixirRode
70
zīmolu
Kredīta kalkulators logo
Preču grupa:
Pirkuma summa:  EUR
Kredīta termiņš:  mēn.
Pirmā iemaksa:  %
Pirmā iemaksa: 0.00 EUR
Ikmēneša maksājums: 0.00 EUR
Kredīta summa 0.00 EUR (t.sk. maksa par aizdevuma piešķiršanu 0.00 no atlikušās pirkuma summas daļas), aizņēmuma likme 0.00, maksa par saistību izpildes kontroli 0.00, gada procentu likme (GPL) 0.00, kopējā maksājamā summa 0.00 EUR.
Veiktajiem aprēķiniem ir informatīva nozīme!